कार्यालय द्वारा - सिटी हायस्कूल, गांवभाग, सांगली ४१६४१६
दूरध्वनी (०२३३) २३३२२९९, २३३२९९७, २३३०३७९, २३३९५०३, २३३९७९२
फॅक्स (०२३३) २३३०२७९
कार्यालयाच्या कामकाजची वेळ
(सुट्ट्यां व्यतिरिक्त)
सोमवार ते शुक्रवार - सकाळी ११.०० ते सायंकाळी ६.००,
शनिवार सकाळी ८.०० ते १२.००
ईमेल sangli.shikshan@gmail.com